សុខភាព 

សូមកុំសាកល្បងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន!

Spread the love

ករណីដំបូងនៃអ្នកញៀនគ្រឿងញៀន ដែលបានទទួលការព្យាបាលនៅតាមសេវាសុខាភិបាល មាននៅឆ្នាំ១៩៩៧ គឺជាករណីប្រើប្រាស់ គ្រឿងញៀនប្រភេទមេតំហ្វេតាមីន។បច្ចុប្បន្នមានអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមករកសេវាសុខភាពក្រោយរងផលប៉ះពាល់ពីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន។ បើកូនលោកអ្នកមានបញ្ហានេះ សូមបញ្ជូនទៅរកសេវាព្យាបាល និងផ្ដាច់គ្រឿងញៀន នៅមន្ទីរពេទ្យ និងមណ្ឌលសុខភាពនានា ជីតផ្ទះលោកអ្នក។

សកម្មភាពជក់និងចាក់គ្រឿងញៀន
ការចាក់ហេរ៉ូអីន
ការចាក់គ្រឿងញៀននៅក
សកម្មភាពចាក់គ្រឿងញៀន
សូមទៅរកសេវាព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្ត ភាពញៀនគ្រឿងញៀន តាមមណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនានាដែលមានរូបឡូហ្គោនេះ

ប្រភព៖ក្រសួងសុខាភិបាល

Facebook Comments

Related posts