ទស្សនះវិទ្យា 

ធម៌៣យ៉ាងមានក្នុងខ្លួននាំឲ្យមនុស្សជោគជ័យ!

Spread the love

បើមានធម៌បី ក្នុងខ្លួនពិតជាសម្រេចកិច្ចការអ្វីប្រកបដោយជោគជ័យមិនខាន។

ធម៌ទាំងបី គឺ៖

  1. ឆន្ទៈ សេចក្ដីប៉ងប្រាថ្នា ការតាំងចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួន។
  2. វីរិយៈ សេចក្ដីព្យាយាមមាំមួនមិនរាថយ ដួលក្រោកមិនអស់សង្ឃឹម…។
  3. ខន្ដី សេចក្ដីអត់ធ្មត់ ទោះបីជួបឧបសគ្គនូវតែតស៊ូ…ខាំមាត់សង្កត់ចិត្ត។

ទស្សនៈ លោក អ៊ុក ច្រឹង

Facebook Comments

Related posts