សុខភាព 

ទីតាំងមណ្ឌលសុខភាពសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្ត និងអ្នកញៀនគ្រឿងញៀន

Spread the love

ទីតាំងមណ្ឌលសម្រាប់ការព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀន ដោយផ្អែកលើសហគមន៍ នៅតាមសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈ មានចំនួន ៤៣១ មណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនានាក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស។ សូមពិនិត្យលើរូបផែនទី និងរូបឡូហ្គោ ដូចខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ក្រសូងសុខាភិបាល

Facebook Comments

Related posts