ផ្សេងៗ 

ជំងឺសង្គមខ្មែរទាំង១២

Spread the love

គ្រប់កាលសម័យសម្រាប់មេដឹកនាំខ្លះតែងតែ “មានជំងឺ” ១២​យ៉ាងប្លែកៗ (តាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោម។

ជំងឺសង្គមទាំង ១២​ រួមមាន

 1. ជំងឺជយោអញ! ស៊ីជោរ
 2. ជំងឺអួតបំផ្លើស
 3. ជំងឺតំបន់និយម បក្សពួកនិយម គ្រួសារនិយម
 4. ជំងឺលោភលន់និយម
 5. ជំងឺខ្ជីខ្ជារ ធ្វើការឲ្យរួចតែពីដៃ ខ្វះការទទួលខុសត្រូវ
 6. ជំងឺមិនគោរពវិន័យ គោរពច្បាប់
 7. ជំងឺអត្តនោម័ត
 8. ជំងឺរូបភាពនិយម
 9. ជំងឺអត្ដទត្ថបុគល (លើកកំពស់ខ្លួនឯង)
 10. ជំងឺពុករលួយ អ្នកណាអត់,អត់ចុះឲ្យតែអញបាន អាណាងាប់មិនឈឺក្បាល
 11. ជំងឺគ្មានរបៀបរៀបរយ
 12. ជំងឺអោបក្រសោបការងារ មិនទុកចិត្តគេក្រៅពីខ្លួនឯង
Facebook Comments

Related posts